апреля 14, 2024

г. Сухум ул. Дзидзария, 40

Акыр иаԥсоу аҩызцәа!

Ҽааныбзиала шәнеиааит! Ԥшӡала шәҭалааит 2023-тәи ашықәс!

Гәыкала ишәыдыҳныҳәалоит ари аҭаацәаратә ныҳәа лаша.
Ишәзеиӷьаҳшьоит агәабзиара, аманшәалара, шәыҩнаҭақәа рҿы аҳәоуеиқәшәареи, анасыԥи, абзиабареи ыҟазааит!